Lirimi I nyjeve dhe hapësirave në akset kryesore kombëtare nga aktivitetet civile/ekonomike pa leje; heqja e tabelave dhe reklamave të vendosura në kundërshtim me ligjin në akset kombëtare në të gjithë vendin

Në zbatim të Urdhërit të përbashkët të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministrit të Brendshëm nr.138, datë 21.09.2017, “Përmarrjen e masave dhe bashkërendimin e veprimtarisë gjatë procesit të pastrimit e disiplinimit të akseve kryesore rrugore”.

Nga ana Autoritetit Rrugor Shqiptarë janë ngritur grupet e punës për evidentimin, fotografimin e përcaktimin e gjendjes tekniko – juridike e të gjithë objekteve në anë të rrugëve kombëtare

 

Shkarkoje ne PDFAksi Lezhë – Hani Hotit