Bordi

                                                                    Eduart SEITAJ
                                                                     Kryetar Bordi

                                                              Tel:  +355 68 20 00 588

                                                        Email:  [email protected]

 

Ylli DERVISHAJ

     Anetar 

Tel:  

Email:  

 

Luigj ALEKSI

    Anetar

Tel:  +355 69 20 21 715

Email:  [email protected]

 

Gentian OPRE

Tel:  +355 68 20 52 619

Email:  [email protected]

 

Etjen XHAFAJ

Tel:  +355 69 40 14 477

Email:  [email protected]

 

Enea HOTI

Tel:  +355 69 40 38 540

Email:  [email protected]

Ilir ZHILLA

Tel:  +355 69 20 90 208

Email:  [email protected]