Sistemim Asfaltim Rruga Qafe Thane – Lin Pogradec / Loti 2

Kontraktori :   “ Pe – Vla- Ku ” & “ Caushi ” sh.p.k
Mbikqyres i punimeve:   “ Taulant” sh.p.k
Projektues :  “Albegis ” sh.p.k
Vlera totale e objektit:   ( me tvsh ) 2.330.851.249 leke (me tvsh )
Kontrate Baze ( me tvsh ):   1.942.409.521 leke ( me tvsh )
Kontrata shtese (me tvsh ):   388.441. 728 leke ( me tvsh )

Objekti fillon nga Kryqezimi i fshatit Lin ne km 4 + 760 dhe perfundon ne km 22+400km .
(gjatesia totale km 17,55)
Segmenti rrugor ka nje seksion terthor (kategoria e rruges B2), me nje gjeresi 10.5m ( 2 x 3.5 m + 2 x 1 .0m )
te shoqeruar me ndertimi e kunetes 2 x 0.75 m.
Ne te gjithe gjatesine do te aplikohet trotuari me gjeresi 2 m .