Ndertim rruga Lushnje – Berat / Loti 3

Kontraktori : “Agbes Construksion” sh.p.k & “ Harmonia” shpk
Mbikqyresi i Punimeve : “Erald- G ” shp.k
Projektues : “S.D.C” shpk
Vlera e kontrates (me tvsh ) : 1.166. 460. 075 leke ( me tvsh)
Loti 3 i rruges Lushnje – Berat , fillon ne km 22+595 ( para Ures Vajgurore) dhe perfundon ne hyrje te qytetit Beratkm 32+260 , rruge e kategorise B’1. Ka nje gjatesi 9.305 ml . Gjeresia e rruges 12.5 m ( vija e kalimit 2x 3.75 m) Bankina te asfaltuar 2×1.5m , bankina 2x1m .