Ndertim Rruga By- pass Plepa – Kavaje – Rrogozhine / Loti 8

Kontraktori : “ Gener 2” & “ Albstar” & “ Gjikuria ” shpk
Mbikyres i punimeve : “ Hekmar ” sh.p.k
Projektues : “Iliriada P.K.S” sh.p.k
Vlera e kontrates (me tvsh ) : 874.510.350 leke ( me tvsh )

Ky objekt ka nje gjatesi prej L= 2880ml .
Rruga eshte e kategorise A’2 (e modifikuar ) .
Trupi i rruges kryesore ka keto parametra : 2 korsi nga 3,75 m ; brezi qendror me gjeresi 2.6 m ,
kunete betoni 2x1m , bankina 2×1 m (ne total 21.8 ml ).