Ndertim rruga By- pas Plepa – Kavaje Rrogozhine / Loti 6

Kontraktori : J.V “Cobial ” shpk + “Arti ” sh.p.k + “ Feba ” shpk
Mbikqyresi i punimeve : “ Ballkan Engineering ” shpk
Projektues : “ Iliriada P.K.S” shpk
Vlera e kontrates (me tvsh ) : 656.584.172 leke ( me tvsh)

Ky objekt ka nje gjatesi prej . L= 2.7 ml, eshte vazhdimi i loteve te tjera.
Rruga eshte e kategorise A’2 ( e modifikuar ).
Trupi i rruges kryesore ka keto parametra : 2 korsi nga 3,75 m , brezi qendror me gjeresi 2.6 m ,
kunete betoni 2×1.0 m, bankina 2×1 m ( ne total 21.8 ml ).