Ndërtim Rrugët Paralele Superstrada Tiranë-Vorë, Krahu i Majtë (vazhdimi) shtesë kontrate

Emri i projektit : “Ndërtim Rrugët Paralele Superstrada Tiranë-Vorë, Krahu i Majtë (vazhdimi) shtesë kontrate
Kontraktori: “SALILLARI ” sh.p.k.
Mbikqyresi i punimeve: “I.C.P-04” sh.p.k.
Projektues : “I.C.P-04” sh.p.k.
Fillimi i Punimeve ( me tvsh): 13.09.2013

Te Pergjithshme
Kontrata bazë : Punimet kane përfunduar. Kontrata shtesë : Ne objekt po punohet me ritme te ulta per ndertimin e trupit te rruges dhe veprat e artit (tombino, ura, etj.)

Pershkrimi I Projektit
“Kontrata bazë : Gjatësia e rrugës është 7983 ml,
Gjerësia e rrugës është 6 ml dhe ka trutuar 4 ml (majtas)
Kontrata shtesë :Gjatësia e rrugës është 600 ml,
Gjerësia e rrugës është 6 ml dhe ka trutuar 4 ml (majtas). Trajton ndërtimin e rrugës dytësore për zgjidhjen e komunikimit te rruges paralele Tirane-Vore, krahu i majte, në zonen ku kalon Lumi i Lanës”