Ndërtim Rruga Lushnjë-Berat, Lot 2

Emri i projektit : “Ndërtim Rruga Lushnjë-Berat, Lot 2″
Kontraktori: “G.P.G. Company” sh.p.k.
Mbikqyresi i punimeve: “Dea-N Consulting Studio” shpk & “Gjeokonsult&Co” shpk
Projektues : “S.D.C.” sh.p.k.
Fillimi i Punimeve: ( me tvsh): 03.05.2013

Te Pergjithshme
Objekti ka perfunduar (Kontrata baze dhe Shtese Punimesh) dhe eshte ne fazen e pergatitjes se dokumantacionit per Kolaudim dhe dorezim perfundimtar

Pershkrimi I Projektit
Gjatësia e rrugës është 17.4km, me 2 korsi x 4m dhe bankine 2x1m. Paketa e shtresave asfaltike (4cm) tapet + (6cm) binder + (8cm) konglomerat bituminoz