Rikonstruksion Segmenti Rrugor Koder – Kamez – Tapize

Emri i projektit : “Rikonstruksion segmenti rrugor Koder Kamez-Tapize”
Mbikqyresi i punimeve: “Rupa” shpk
Projektues : “Klodioda“ shpk
Fillimi i punimeve: Qershor 2009

Te pergjithshme:

Projekti parashikon rikonstruksionin e ketij segmenti duke filluar nga Bashkia
Kamez deri para 900 metra para ures se Tapizes. Me propozim te Kontraktorit dhe miratim te Supervizorit dhe pas diskutimeve ne Keshillin Teknik te ARRSH u vendos qe te realizohej rikonstruksioni  900 metrave vazhdimësia e rrugës pas piketës 132 në km 2+748,  ku është dhe fundi i projektit, deri te ura e Tapizës piketa 169 ne km 3+659 e cila është në gjëndje shumë të amortizuar dhe me një diferencë shumë të madhe në gjerësi nga rruga që po ndërtohet

Pershkrimi i projektit:

Ky objekt ka nje gjatesi prej 2600 ml,rruga eshte e kategorise A/2 e modifikuar .Fillon te Bashkia Kamez dhe perfundon 200 m para ures se Tapizes.

·         Gjatesia  totale 2600 ml

·         Gjeresia e pjeses kaluese eshte 2×9.5 metra

·         Brezi qendror me gjeresi 1 meter

·         Trotuare 2×2.5 metra

Pjesa e shtuar ne projekt e cila u miratua  me Vendimin e Keshillit Teknik te ARRSH Nr.16, date 4 Prill 2016.

·         Gjatesia 900ml

·         Gjeresia e pjeses kaluese10ml

·         Bordure ndarese betoni 20×30

 

 
1
5