Ndertim Rruga Kukes – Morine (vepra arti te medha) (dublimi ) Loti 1

Emri i projektit : “Ndertim Rruga Kukes – Morine (vepra arti te medha) (dublimi ) Loti 1″
Sipermarresi I Punimeve: ” Vega ” shpk
Mbikqyresi i punimeve: “AVE Consulting” shpk
Projektues : “ITP” shpk
Fillimi I Punimeve: 13.07.2009

Te Pergjithshme
Projekti parashikon dublimin e viadukteve te ndertuar nga kontraktori “Granit” Sha Shkup

new-picture-3

 

 

 

 

 

Pershkrimi I Projektit

Projekti parashikon dublimin e viadukteve perkatesisht : Viadukti km 1+750; km8+025; km 9+400; 10+400, km 10+875 ne aksin Kukes – Morine me gjatesi totale 700 ml dhe gjeresi 12.5m. Projekti parashikon punime te sinjalistikes dhe te sigurise rrugore.

new-picture-2