“NDERTIM I AKSIT RRUGOR SKRAPAR – PERMET “ LOTI 1

Emri i projektit : “NDERTIM I AKSIT RRUGOR SKRAPAR – PERMET LOTI 1″

Kontraktori: “Salillari” shpk

Mbikqyresi Punimeve: “Gjeokonsult & Co” shpk

Vlera e Objektit: 1.219.030.410 leke (me tvsh)

Fillimi i punimeve:  Prill 2017

Perfundimi i punimeve:  Prill 2019

Pershkrimi I Projektit:
Objekti shtrihet nga Ura e Lapanj (prane kanioneve te Osumit) ne dalje te fshatit Rog dhe perbehet nga dy segmente, Segmenti I me gjatesi 582m dhe Segmenti II me gjatesi 4320m.
Segmenti I  ka nje profil tip me gjeresi rruge 6.0m asfalt,  bankine 0.75m o ose ne kufizime me mur prites kunete me gjeresi 0.75m. Paketa e shtresave te ketij segmenti perbehet si me poshte:
Asfaltobeton 4.0cm, Binder 6.0cm, Stabilizant (0-31.5mm) 20cm, Cakell( agregatetethyer 5-40mm) 2×15 cm, Nen,themel,zhavorr 20cm, Mbushje me material karriere (seksionet ne mbushje). Ne total ka nje pakete shtresash prej 80cm.
Ka mure prites te cilet shtrihen ne anen e djathte te rruges me nje gjatesi afersisht 420ml dhe mur mbajtes me nje gjatesi 60ml.
Projekti parashikon ndertimin i nje ure te re (Ura e Lapajt) me nje hapsire drite 40ml, me structure mbajtese celiku dhe ballna me mure mbajtes betonarme si dhe te veprave te arit. Segmenti II ka nje profil tip me gjeresi rruge 6.0m asfalt, bankine 0.75m ose ne kufizime me mur prites kunete me gjeresi 0.75m. Paketa e shtresave te ketij segmenti perbehet si me poshte: Asfaltobeton 4.0 cm, Binder 6.0cm,Stabilizant (0-31.5mm) 15-20cm,Cakell (aggregate te thyer 5-40mm) 20-30 cm,nenthemel zhavorr 15-20cm Mbushje me material karriere (seksionet ne mbushje) Ka mure prites te cilet shtrihen me nje gjatesi afersisht 3700ml dhe mur mbajtes me nje gjatesi rreth 500ml. Perfshihet ndertimiti veprave te artit si tombino rrethore (D=1.0m; D=1.5m), tombino katrore 5.0×5.0m etj.
Projekti parashikon punime te sinjalistikes vertikale dhe horizontale dhe te sigurise rrugore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shkarkoje ne PDFFoto nga objekti Skrapar – Permet