Inspektim punimesh në Elbasan-Banjë Loti 3

Në këtë kantier vazhdon puna me intensitet të lartë  për realizimin e shtresës së asfaltobetonit të modifikuar në objektin “Riveshje e sistemim asfaltim” Elbasan-Banjë Loti 3 segmenti Gostimë-Mollas, me gjatësi 8.58 km.
Me përfundimin e kësaj shtrese do të fillojnë punimet për sinjalistikën vertikale, horizontale dhe për rritjen e sigurisë rrugore