Njesia e Menaxhimit te Projektit Tirane – Elbasan

1. Projekti i Ndertimit te Rruges Tirane-Eibasan
Te dhenat Kryesore te Projektit
Gjatesia Totale e Rruges 27 km
Gjeresia e Seksionit terthor tip te rruges eshte 28 m; me dy karexhata te pavarura me nga dy korsi levizje (me gjeresi 3 .75m) dhe me nga nje korsi emergjence (me gjeresi 3.00m ) sec ila.

Pjese e kesaj Rruge eshte dhe Tuneli i Krrabes i cili perbehet nga dy Tuba (me dy korsi levizje secili). Tubi i majte {drejtimi Elbasan-Tirane) ka nje gjatesi prej rreth 2.32km dhe Tubi i djathte {drejt imi Tirane­ Eibasan) ka nje gjatesi prej rreth 2.58 km.

Rruga es hte e ndare ne tre Segmente:
• Segmenti Nr. 1{Tirane – Hyrje e Tunelit te Krrabes)

• Segmenti Nr. 2 (Tuneli i Krrabes)

• Segmenti Nr.3 (Dalje e Tune lit – Elbasan) Ndertimi i kesaj rruge financohet nga :
• Banka Islamike per Zhvillim

• Fondi Abu Dhabi

• OFID (OPEC)

• Qeveria Shqiptare
Punimet per ndertimin e Segmentit Nr. 1 dhe Nr.3 kane filluar me date 15 Shkurt 2012 dhe po kryhen nga Kompania Kontraktore “J/V COPRI Construction Ente rprisess E.L.L & AKTOR Technical Societe Anonyme” (Kuvajt&Greqi}, ndersa Supervizimi po kry he t nga Kompania Supervizore “Spectrum
Engineer ing Cons ultant S.A.R .L.” {Liban).
Punimet pe r ndertimin e Tunelit te Krrabes k ane nisur ne muajin Prill 2011 dhe kane perfunduar plotesisht ne muajin Mars 2013. Tuneli eshte i hapur per trafikun dhe menaxhimi tij po kryhet nga Qendra e Operimit e ngritur prane ketij Tuneli. Punimet e ndertimit jane kryer nga Kompania Kontraktore “AKTOR Technical Societe Anonyme” (Greqi}, ndersa Supervizimi eshte kryer nga Kompania
Supervizore “JV IRD Engineering s.r.l. I lngerop International” (ltali&France) .