Mbrojtja nga lumi km9+500 rruga Milot-Skuraj

Investitor:                               Autoritetit Rrugor Shqiptar

Sipërmarrës:                          “Viktoria Invest International” shpk  &  “Victoria Invest” shpk

Mbikqyrës:                             Artan Zenelaj, Qemal Harizaj (ARRSH)

Projektues:                             “AVE Consulting “ shpk  (viti 2015)

Vlera e punimeve:                 278.964.455 Lek (me tvsh)

Fillimi i punimeve:                Mars 2017

Mbarimi i punimeve:            Qershor 2018