Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve

Elona GOGO

Email: elona.gogo@arrsh.gov.al

Tel: 04 22 26 373

  1. Sektori i Hartimit të Projekteve të Brendshme
  2. Sektori i Hartimit të Projekteve të Huaja
  3. Sektori i Preventivit
  4. Sektori i Sigurimit të Tokës
  5. Sektori i Mjedisit dhe Impaktit Social