By Pass i Rrogozhines

Emri i projektit : “ByPass Rrogozhina 
Sipërmarësi I Punimeve: “ ARIFAJ & Impresa Provedello Isidoro” shpk
Mbikqyresi i punimeve: “ IRD Enginerring” shpk
Projektues : “Egis International“ shpk
Fillimi I Punimeve: 07.07.2014

Të Përgjithshme:

Supervizori i Punimeve “IRD” ka filluar kontraktualisht punen me datë 23/06/2014, ndërsa Kontraktori“Impresa Prevedello Isidoro” me dt.07/07/2014. Punimet për këtë projekt kanë përfunduar. Gjithashtu është kryer marrja në dorëzim e projektik nga Drejtoria e Sigurimit të Cilësis.
 
Përshkrimi I Projektit :

Gjatesia totale e rruges eshte 4,3 km dhe kategoria e saj eshte “C1”. Seksioni Terthor Tip eshte (2 X 3,75 + 1,5)m. Shpejtesia e projektuar varion nga 60km/ore deri ne 100km/ore. Pjerresia gjatesore eshte 2,5%. Paketa e shtresave rrugore do te jete : 4cm asfalt, 6cm binder, 10 cm konglomerat bituminoz dhe 20 cm stabilizant. Veprat e Artit : 2 Ura me hapesira drite respektivisht 6m dhe 21m, dhe nje nenkalim hekurudhor. Jane parashikuar gjithashtu edhe 2 rrethrotullime dhe 1 kryqezim T. Vendalime cdo 1 km.

 

333

666