Sistemim Asfaltim Unaza Ersekë

Kontrata :  “Sistemim Asfaltim Unaza Ersekë”
Mbikqyrësi i punimeve :  “Supervizion Profesional” shpk
Sipërmarrësi i punimeve  :  “Varaku-E  sh.p.k.    &      Çaushi  sh.p.k.”
Projektuesi : “TEC Konsult  sh.p.k.    &   Grusamar Albania  sh.p.k  ”
Vlera e kontratës : 92.998.609 Lekë  (me  TVSh)
Të dhëna mbi objektin : Ky objekt ka gjatësi prej 2133 ml,  gjerësia 10.5m, 2 korsi nga 3 m,  kuneta 2×0.75m dhe trotuare 2×1.5m.