Riveshje e Sistemim – Asfaltim Rruga Milot – Lezhe

Financimi : Albtiefbau “ shpk
Supervizioni: ” Erald- G & Rupa “ shpk
Projektues : “ Drejtoria Teknike ( ARrSh )
Vlera e kontrates: 379.385.748 leke (me tvsh)

Per te permiresuar shtresat e demtuara te dhe per ta bere ate sa me funksional projekti fillon nga fundi i autostrades se re Milot Fushe Kruje deri ne hyrje te ures se Matit deri hyrje te rotondos ne Lezhe ne nje gjatesi prej 15.3 km
Projekti parashikohen keto punime: skarifikim i shtresave ekzistuese ne menyre uniforme me trashesi 8cm, shtrese konglomerati bituminoz 8cm, shtrese binderi 6cm, shtrese asfalto-betoni 4 cm, plotesimi me stabilizant i bankinave te rruges
Ndertimi i rrugeve terthore dhe kryqezimeve sipas shtresave asfaltike , plotesime me sinjalistike horizontale dhe sinjalistike vertikale.