Plotesimi i segmentit Dragobi -Valbone

Emri i Projektit : “Plotesimi i segmentit Dragobi -Valbone ”
Kontraktori: “ Curri “shpk
Mbikqyresi i punimeve : “ Palma Construksion “
Projektues : “ ICP – 04 “ & “ Sphaera” shpk
Vlera e kontrates 679.384.067 leke (me tvsh)
Rruga e Valbones perbehet nga dy segmente :

Segmenti Margegaj – Dragobi L = 12500ml .

Segmenti Dragobi – Valbone L= 10620 ml .

Ne kete objekt jane parashikuar dhe punimet suplementare me masa inxhinierike ne zonat e demtuara nga ujrat e lumit Valbone si rrezultat i rreshjeve te fund vitit 2010.

Projekti parashikon punime te veprave te artit , mure mabjtes e prites si dhe punime sinjalistike .