Ndertim Ura e Matit, Burrel

Emri I Projektit : “Ndertim Ura e Matit, Burrel „
Kontraktori: “ Albshpresa & Kirschberger „ shpk
Mbikqyresi i punimeve : “ LENI-ING & InfraTransProjekt „shpk
Projektues : “ AVE CONSULTING“ shpk
Vlera e kontrates ( me tvsh): : 210 101 083 lek lek

Ura e Matit ndodhet rreth 1km pasi kalon qytetin e Burrelit ne drejtim te Klosit.
Ura e re do te ndertohet paralel me uren ekzistuese , ne distance prej 13,8 m nga njera tjetra.
Gjatesia e ures eshte 90ml.
Gjeresia e ures eshte 9.44m
Pjesa kaluese e ures eshte e perbere nga dy vija kalimi me gjeresi 3.5m dhe trotuare me gjeresi 2×1.22m te kufizuar ne te
dy anet me parmake metalik.