Ndërtim Rruga Milot – Fushë Krujë (dublimi i superstradës), Loti 4

Kontrata :   “Ndërtim Rruga Milot – Fushë Krujë (dublimi i superstradës), Loti 4”
Mbikqyrësi i punimeve :  “ I.K.N. ” shpk
Sipërmarrësi i punimeve  :   “GJOKA KONSTRUKSION  Sh.a.    &    FUSHA  sh.p.k.”
Projektuesi :  “ILIRIADA PKS” shpk  (sot  “47EK79 &  ILIRIADA PKS”shpk)
Vlera e kontratës :  591.975.866  Lekë  (me  TVSh)
Të dhëna mbi objektin : Ky objekt ka gjatësi prej  1667 ml,  gjerësia 26m, 2 korsi nga 3.75m, korsi emergjence 3m,  kuneta 2x1m , brezi ndarës 2.6m