Ndërtim Rruga Lushnjë – Berat, Loti 1” dhe Shtesa e Kontratës

Kontrata :   “Ndërtim Rruga Lushnjë – Berat, Loti 1” dhe Shtesa e Kontratës
Mbikqyrësi i punimeve :   “Studio TET” shpk
Sipërmarrësi i punimeve  :   “G.P.G.  Company”  sh.p.k.
Projektuesi :   “S. D. C.” shpk
Vlera totale e kontratave :  494.158.172  Lekë  (me  TVSh)
Të dhëna mbi objektin :   Ky objekt ka gjatësi prej 5592 ml + 1500 ml,  gjerësia 9.5m, 2 korsi nga 4m,  kuneta 2×0.75m