Ndertim Rruga Kanali I Cukes – Butrint „ Loti 1

Emri I Projektit : “Ndertim Rruga Kanali I Cukes – Butrint „ Loti 1
Kontraktori: “Gjikuria & ARTI „shpk
Mbikqyresi i punimeve : “ F&S” shpk
Projektues : “STUDIO TET” shpk
Vlera e kontrates ( me tvsh): 633095304 lek

Ky objekt ka gjatesi 6,90 km. . fillon para ures ne kanalin e Çukes dhe vazhdon deri ne km 6+900 rreth 300ml , mbas qafes se Hartes.

Rruga eshte e kategorise B2.
Trupi i rruges ka keto parametra:
Gjeresia e rruges ne zone nderurbane: Pjesa kaluese 2×3.5m e asfaltuar , Bankine 2×1,0m, ose kunete ne germim
Gjeresia e rruges ne zone urbane :Pjesa kaluese 8.0 m e asfaltuar, dy kuneta 0.50m, dy trotuare nga 2.0m
Zona urbane eshte trajtuar me kanalizime dhe ndricim