Ndërtim Rruga e Arbrit (Dalje Ura e Vashës Bulqizë – Hyrje Tuneli Qafë Murrizit), Loti 1

Kontrata :  “Ndërtim Rruga e Arbrit Dalje Ura e Vashës Bulqizë – Hyrje Tuneli Qafë Murrizit), Loti 1”
Mbikqyrësi i punimeve :  “Super Projekt” shpk
Sipërmarrësi i punimeve  : “G.P.G.  Company sh.p.k.    &    Ulza Ndërtim  sh.p.k.     &      Sidikat  sh.p.k.”
Projektuesi : “AF – I.T.P.” shpk  (sot  “ITP –  InfraTransProject” sh.p.k.)
Vlera e kontratës :  597.628.490  Lekë  (me  TVSh)
Të dhëna mbi objektin : Ky objekt ka gjatësi prej 2822 ml,  gjerësia 11m, 2 korsi nga 3.75m,  bankina 2x1m, kuneta 2×0.75m