Ndertim Rruga By pass – Plepa – Kavaje – Rrogozhine / Loti 7

Kontraktori: “Albavia & Karl Gega“ shpk
Mbikqyresi i punimeve: “ Mega Studio “ shpk
Projektues: “ Iliriada PKS“ shpk
Vlera e kontrates (me tvsh): 822.100.874 leke (me tvsh)

Ky objekt ka nje gjatesi prej 2634 ml. Rruga eshte e kategorise A’2 ( e modifikuar )
Trupi i rruges kryesore ka keto parametra: 2 korsi nga 3,75 m
Brezi qendror me gjeresi 2.6m, kunete betoni 2x 1.0 m, bankina 2x1m ( ne total 21.8 ml )