Ndërtim Rruga By-Pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë, Loti 5

Kontrata : “Ndërtim Rruga By-Pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë, Loti 5”
Mbikqyrësi i punimeve : “JONIGER KONSTRUKSION” shpk
Sipërmarrësi i punimeve  : “SALILLARI”  shpk
Projektuesi : “ILIRIADA PKS” shpk  (sot  “47EK79 &  ILIRIADA PKS”shpk)
Vlera e kontratës : 832.397.614 Lekë  (me  TVSh)

Të dhëna mbi objektin :  Ky objekt ka gjatësi prej  5620 ml,
Rruga Kryesore :Gjerësia 21m, 2 korsi nga 3.75m, bankina të asfaltuara 1×0.75m + 1×0.5m, kuneta 2x1m dhe brezi ndares 1.2m
Rruga Dytësore : Gjerësia 7.5m, 2 korsi nga 3m, bankina 2×0.75m.