Ndërtim Rruga By-Pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë, Loti 4

Kontrata : “Ndërtim Rruga By-Pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë, Loti 4”
Mbikqyrësi i punimeve : “ERMIS-KEST” shpk
Sipërmarrësi i punimeve  : “SALILLARI”  shpk
Projektuesi : “ILIRIADA PKS” shpk  (sot  “47EK79 &  ILIRIADA PKS”shpk)
Vlera e kontratës :  716.849.779 Lekë  (me  TVSh)
Të dhëna mbi objektin :  Ky objekt ka gjatësi prej  2721 ml,
Rruga Kryesore : gjerësia 21m, 2 korsi nga 3.75m, bankina të asfaltuara 2x1m, kuneta 2x1m dhe brezi ndarës 1.2m
Rruga Dytësore : gjerësia 7.5m, 2 korsi nga 3m, bankina 2×0.75m.