Sistemim asfaltim e masa inxhinierike në km 21+050, në rrugën Qafë Thanë-Lin-Pogradec

Investitor:                               Autoritetit Rrugor Shqiptar

Sipërmarrës:                          “Pe-Vla-Ku” sh.p.k.   &   “Garden Line” sh.p.k.

Mbikqyrës:                            “TAULANT” sh.p.k.

Projektues:                             “TAULANT” sh.p.k. në vitin 2014

Fillimi i punimeve:                Shkurt 2016

Mbarimi i punimeve:            Dhjetor 2018

 

Të përgjithshme

Ndërtimi i këtij segmenti rrugor eshte rreth 1Km. Objekti fillon në km 21+050 të aksit Q. Thanë–Lin–Pogradec dhe përfundon në afërsi të hyrjes së qytetit të Pogradecit.

Për këtë segment është parashikuar zgjerimi i rrugës ekzistuese në krahun e djathtë me drejtim Lin-Pogradec, nepermjet struktures “Gjysëm Tunel”ose “Tunel i hapur” si dhe implementimin e sistemit te rrjetave mbrojtëse me kavo celiku të shoqëruara me ankera.

Per realizimin e punimeve paraprakisht ndertohet nje rruge provizore ne breg te liqenit. Me mbarimin e punimeve bregu i liqenit do te kthehet ne gjendjen e meparshme duke shtuar edhe gjeberimin e tij.

Gjërësia e korsive eshte 3.5m

Gjeresia e bankines eshte 1m

Lartesia e Tunelit eshte 5.8m

Trotuari jashte Tunelit eshte me gjeresi 2m