Riveshje Sistemimi Asfaltim Elbasan – Banje Loti 3

Emri i projektit : “Riveshje Sistemimi Asfaltim Elbasan – Banje Loti 3″

Sipermarresi I Punimeve: ” Rosi SPA Albania ” shpk & ” Everest ” shpk

Mbikqyresi i punimeve: “Gjeokonsult & CO” shpk

Projektues : “PNI” shpk &” G&K”shpk

Vlera e Kontrates: 1.348.006.873 lek (me tvsh)

Fillimi I Punimeve: 04.08.2015

Te Pergjithshme
Projekti parashikon ndertimin e aksit rrugor Gostime – Mollas(Elbasan) me gjatesi 8.58 km.

new-picture-6

 

 

 

 

Pershkrimi i Projektit

Ky segment rrugor fillon ne kryqezimin e fshatit Gostime dhe perfundon ne hyrje te fshatit Mollas. Projekti parashikon ndertimin e Ures se Suloves me gjatesi 244ml me hapesira drite (5*35.2m dhe 2*34.1m ) me dy vija kalimi si dhe ndertimin e viaduktit me gjatesi 258 ml me hapesire drite (5*37.2m dhe 2*36.1m) me te gjithe elementet infrastrukturore te saj, ndertimin e Ures ne Mollas me hapesire drite 16.5 ml . Spostimin e linjes se ujesjellesit ne fshatin Gostime , punime te veprave te artit ( mure mbjates e prites, kanale , tombino), punime te KUB dhe KUZ, punime te shtresave rrugore,dhe te shtresave asfaltike perkatesisht 5cm binder i gomuar dhe 4 cm asfaltobeton i gomuar. Punime te ndricimit rrugor, te sigurise rrugore dhe sinjalistikes.

new-picture-7