“Ndertimi i rruges se Unazes se Jashtme Tirane, pjesa Verilindore (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit ) “ Loti 3

Investitor :                                Autoriteti Rrugor Shqiptar
Konkraktor:                             “Gjikuria ” shpk
Mbikqyres I Punimeve:       “Gjeokonsult & CO” shpk
Projektues:                               “Sphaera” shpk
Vlera e objektit :                     2.781.087.375 leke (me tvsh)
Fillimi i punimeve:                Qershor   2013
Perfundimi i punimeve:      Qershor   2019 

Ky segment rrugor ka nje gjatesi prej 3.08km, si pjese e unazes jashtme te Tiranes i cili fillon nga ish Uzina Autotraktoreve deri tek materniteti i ri i Tiranes. 

Loti 3 perbehet nga dy segmente :

Segmenti i pare me gjatesi 1.51km

Parametrat gjeometrike qe ploteson projekti jane: Gjeresia e Kurores  – 22.0m; Gjeresia e Karexhates – 2x9m ; (perfshire bankina  – 2×1.0m), Paketa baze e shtresave rrugore parashikohet te perbehet: Shtrese cakelli per profilim terthor 30cm. Shtrese cakelli natyror 2x25cm.

  • Shtrese stabilizanti 20cm. Paketa asfaltike perbehet nga: Shtrese konglomerati bituminoz 10cm
  • Shtrese binderi 6cm Shtrese asfaltobetoni 4cm

Segmenti i dyte ( sistemimi i Lanes dhe rruget paralele) me gjatesi 1.57km

Parametrat gjeometrike qe ploteson projekti jane: Gjeresia e Kurores  – 69, 2m; Gjeresia e Karexhates – 2×11.5m ; (perfshire bankina  – 2×0.5m), trotuar ne te dy anet me gjeresi 4m dhe 2.3m  me korsi te dedikuar per bicikleta. Sistemimi i shtratit te lumit Lanes me gjersi kurore 33.6 ml  dhe e betonuar  me gjeresi 10.6 ml

Paketa baze e shtresave rrugore parashikohet te perbehet: Shtrese cakelli per profilim terthor 30cm. Shtrese cakelli natyror 2x25cm.

  • Shtrese stabilizanti 20cm. Paketa asfaltike perbehet nga: Shtrese konglomerati bituminoz 10cm
  • Shtrese binderi 6cm Shtrese asfaltobetoni 4cm

Projekti  parashikon ndertimin e disa urave dhe viaduketeve, disa nenkalime e mbikalime si dhe te shume tombinove.

Gjithashtu projekti parashikon punime te ndricimit rrugor , punime te linjave te ujesjellesit dhe te kanalizimeve , punime te sinjalistikes dhe te sigurise rrugore.

Shkarkoje ne PDFPunime ne objektin Unaza e Jashtme e Tiranes Loti 3