Ndërtim Rruga Milot – Fushë Krujë (dublimi i superstradës), Loti 3(sinjalistike rrugore)

Kontrata :  “Ndërtim Rruga Milot – Fushë Krujë (dublimi i superstradës), Loti 3(sinjalistikë rrugore)

Mbikqyrësi i punimeve :  “Palma Construction” shpk

Sipërmarrësi i punimeve  :  “Fraicom Servizi s.r.l. &  RS&M sh.p.k.”

Projektuesi :   “ILIRIADA PKS” shpk  (sot  “47EK79 &  ILIRIADA PKS”shpk)

Fillimi i Punimeve :   30.07.2010

Përfundimi i Punimeve :  28.12.2018

Të dhëna mbi objektin : F.V. me barriera mbrojtës me një gjatësi 58.730ml.

F.V. me tabela të ndryshme në të gjithë gjatësinë e rrugës dhe vijëzimi me bojë të bardhë.

Te Pergjithshme
Ka perfunduar i gjithe vijëzimi i rrugës dhe vendosja e pothuajse te gjitha tabelave në segmentit Thumanë -K/Milot.
Po punohet ne FV GuardRails ”

 

77

8