Ndertim Rruga e Divjakes(vazhdimi)

Emri i projektit : “Ndertim Rruga e Divjakes(vazhdimi)”
Kontraktori: “ Eurondertim MK ”   sh.p.k. 
Mbikqyresi i punimeve: ARrSh, Ing. Qemal HARIZAJ
Projektues : Bashkia Divjakë
Fillimi i punimeve: 30.12.2008

Pershkrimi I Projektit
Ky objekt ka një gjatësi prej 4020 ml,Rruga është e kategorisë C2 (e modifikuar) me parametra : 2 korsi nga 3,00m, bankina 2×0.5m, me trotuar dhe vendparkimi ne zonen e plazhit.

Te Pergjithshme
Në objekt nga Km 0,000 ÷Km 2,2985 kanë përfunduar punimet për rrugën dhe shtresat, punimet e kanalizimit të ujërave të shiut, punime në trotuare. Nga Km 2,2985 ÷ Km 4,020 kanë mbetur pa perfunduar punimet e shtresave asfaltike dhe punime te ndryshme si ndertim trotuar, punime ndricimi, etj.

 

13 14