BYPASS-I VLORES

Bypass-i Vlores

Projekti per ndertimin e bypasit te Vlores eshte nje financim i Delegacionit te Komisionit Europian me nje vlere prej 1.7 milion Euro…

Prezantimi i Pergjithshem

Bypass-i i Vlores lidh autostrades Levan – Vlore me rrugen nacionale bregdetare  Vlore Sarande, pjesa jugore e Vlores.

“Studimi ka pershkruar matjen e trafikut dhe ka paraqitur rezultatet e analizes se trafikut dhe te vleresimit ekonomik. Matja e trafikut perfshinte matjet Origjine-Destinacion, matjet automatike dhe ato manuale. Vleresimi ekonomik u krye duke perdorur versionin 2.08 te HDM-4 te bankes boterore, I icli u kalibrua ne pershtatje me kushtet lokale te Vlores.

Sipas modelit vleresimit ekonomik, treguesi IRR (Raporti I Kthimit te Fizibilitetit) per projektin e bypass-it eshte 13.9% me nje vlere neto prezente prej €67 million. Per shkak se gjatesia e bypass-it eshte me e madhe krahasuar me rrugen ekzistuese, perfitimet nga ulja e kostove te operimit te automjeteve jane relativisht modeste (€33 million) dhe perfitimet nga ulja e aksidenteve jane shume te uleta (me pak se €1 million). Perfitimet e projektit rriten kryesisht nga kursimi i kohes si rrjedhim i rritjes se kapacitetit te rruges dhe zhbllokimit te trafikut ne qender te Vlores.

Jane kryer nje seri provash ndjeshmerie per projektin e bypass-it, perfshire ketu ndryshime te normes se rritjes se trafikut, kostove te ndertimit, vleres se kohes, kostove te operimit te automjeteve, dhe vleres se aksidenteve me +10% dhe +20%. Pergjithesisht, keto prova ndjeshmerie tregojne se fizibilitetit ekonomik eshte larte ne te gjithe skenaret e ekzaminuar.

Pervec zhbllokimit te trafikut sezonal ne Vlore, konsulentet kane identifikuar nje perfitim tjeter jo-sasior qe lidhet me projektin. Do te kete avantazhe te dukshme per sherbimet e emergjences pasi do te kete rruge paralele alternative per raste te tilla (aksidente, transport I lendeve te rrezikshme etj). Ekzistenca e nje rruge shtese paralele sjell avantazhe edhe ne rastet e nagrkesave te vecanta. Si rezultat I rritjes se numrit te korsive, radhet dhe vonesat ne trafik gjate periudhave te mirembjatjes periodike do te minimizohen.

Pershkrim  I Pergjithshem

Gjatesia e ketij aksi eshte  29 km dhe fillon qe nga Rrethrotullimi ne fund te autostrades Levan Vlore.

Ne menyre qe te kufizojme blerjen e tokes (shpronesimin) dhe shkaterimin e shtepive ekzistuese, Rruga do  ndjeke drejtimin e veriut ne shtratin e lumit para se te kthehet ne lindje pas ndertesave te fundit.

Profili gjatesor eshte mjaft i sheshte (me pjerresi te vogel) per 6km te para, para se te kthehet ne drejtim te jugut dhe fillon te ngjitet ne Kanine. Rruga anashkalon Kaninen ne pjesen perendimore mbi Vloren ne nje nivel rreth 300 m, midis KP 9+200 dhe 12+600.

Ne menyre qe te shmangen rreshqitjet e terrenit  ne shpatin pergjate bregut, rruga vazhdon drejt jugut deri ne nivelin 520 m ne KP 15+700. Terreni karakterizohet nga shkembinj dhe ka nje potencial te mire per planifikimin e zhvillimit ne te ardhmen. Nga ky nivel rruga zbret poshte ne drejtim te Orikumit afersisht 12km

Karakteristikat Gjeometrike

 

Fillon

Mbaron

Gjatesia

Seksioni Terthor

Gjeresia

KP 0+ 000

KP 4+ 500

4,500

2x( 3.75+1.5)

10.5

KP 4+ 500

KP 7+ 050

2,550

2x( 3.75+1.5)

10.5

KP 7+ 050

KP 9+ 250

2,200

1+ 3.75 + 3.5 + 3.25 + 1

12.5

KP 9+ 250

KP 12+ 600

3,350

1+ 3.75 + 3.5 + 3.25 + 1

12.5

KP 12+ 600

KP 19+ 600

7,000

1+ 3.75 + 3.5 + 3.25 + 1

12.5

KP 19+ 600

KP 22+ 600

3,000

1+ 3.75 + 3.5 + 3.25 + 1

12.5

KP 22+ 600

KP 26+ 100

3,500

1+ 3.75 + 3.5 + 3.25 + 1

12.5

KP 26+ 100

KP 29+ 000

2,900

2x( 3.75+1.5)

10.5

Total

29,000

 

Kryqezimet(Nyjet)

Jane identifikuar 8 Kryqezime me rruget ekzistuese per Variantin A. Shume prej tyre jane te mundshme midis KP 12+500 dhe KP 17+500 per te mundesuar zhvillimin e  ardhshem te qytetit

 

KP

Vendosja

Lidhja me

KP 0+00 Fundi i Autostrades Levan Vlore
KP 4+500 Babica Vogel Lidhja me Vloren
KP 7+100 Babica Madhe Lidhja me SH 76/77 qe te con ne Vlore ose Drashovica
KP 9+700 Kanina Kryqezimi Verior Lidhja me Vloren dhe Kanina
KP 12+500 Kanina Kryqezimi Jugor Lidhja me Kaninen dhe Rrugen Lokale
KP 22+750 Kryqezimi Radhime Lidhja me bregdetin
KP 26+250 Orikumi Verior Lidhja me bregdetin
KP 29+000 Orikumi

Parashikohet qe punimet te fillojne me 2014 dhe te perfundojne ne 2017

Financimi i BERZH 18 000 000.00 Euro

Financimi i BEI 18 000 000.00 Euro

Financimi i Komisionit te Delegacionit Europian eshte 17 000 000.00 Euro