Ndërtim nënkalimi hekurudhor Hd=10m në unazën Librazhd

Investitor:                               Autoritetit Rrugor Shqiptar

Sipërmarrës:                          “Bajrami N” shpk

Mbikqyrës:                            ARRSH – Ing Nikollaq Mihali

Projektues:                             “Klodioda” shpk

Vlera e punimeve:                 28.301.717 Leke

Fillimi i punimeve:                19.06.2018

Mbarimi i punimeve:            19.12.2018

 

Përshkrim i përgjithshëm

Ndërtimi i një nënkalimi hekurudhor me Hd=10m në unazën e qytetit të Librazhdit në vendin ku është nënkalimi ekzistues.