Ndërtim i Rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë (pj. V-L, seg. Kth.Saukut – Bregu i Lumit) Loti 2

Investitor:                                           Autoritetit Rrugor Shqiptar

Sipërmarrës:                                      “Albavia sh.p.k.   &  Favina  sh.p.k.   &  Alpin srl”

Mbikqyrës:                                        “Elba  sh.p.k.  &  CEC Group  sh.p.k.   ”

Projektues:                                         “Klodioda sh.p.k. ” në vitin 2012               

Fillimi i punimeve:                            Maj 2013

Mbarimi i punimeve:                        Dhjetor 2018          

 

Objekti “Ndërtim i Rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë (pj. V-L, seg. Kth.Saukut – Bregu i Lumit) Loti 2” ka një gjatësi prej 2200 ml

 

Paketa baze e shtresave rrugore parashikohet te perbehet: Shtrese cakelli per profilim terthor 30cm. Shtrese cakelli natyror 2x25cm.

  • Shtrese stabilizanti 20cm. Paketa asfaltike perbehet nga: Shtrese konglomerati bituminoz 10cm
  • Shtrese binderi 6cm Shtrese asfaltobetoni 4cm

Projekti  parashikon ndertimin e disa urave dhe viaduketeve, disa nenkalime e mbikalime si dhe te shume tombinove.

Gjithashtu projekti parashikon punime te ndricimit rrugor , punime te linjave te ujesjellesit dhe te kanalizimeve , punime te sinjalistikes dhe te sigurise rrugore.