Kryeministri i Shqipërisë, Ministri i Infrastrukturës dhe Drejtori i ARRSH-së për inspektim në Njyjen e Milotit

Kryeministri i Shqipërisë së bashku me Ministrin e Infrastrukturës dhe Drejtorin e ARRSH-së, gjatë inspektimit të sotëm në Nyjen e Milotit. 
Kjo vepër u hap që prej fillimit të gushtit për kalimin e mjeteve duke lehtësuar lëvizjen gjatë sezonit turistik, ndërsa vazhdon investimi për rrugët ndihmëse.